การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์

        ทางหลวงหมายเลข 2445 เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอทางหลวงหมายเลข 2445 เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางรวม 68 กิโลเมตร โดยในปัจจุบันแนวเส้นทางในบางช่วง ยังคงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ประกอบกับปริมาณจราจรที่เข้ามาใช้เส้นทางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2445 ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทาง โดยเส้นทางดังกล่าวเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังสนับสนุนการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว และรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

        โครงการทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.10+750 และมีจุดสิ้นสุดบริเวณ กม.16+000 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบว่า แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ รวมทั้งพบบ้านเสม็ด เป็นชุมชนโบราณที่ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นโบราณสถานอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากจุดกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ดังนั้น การพัฒนาโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด


ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...


โพสโดย : admin | 18 ก.ค. 2566 | เข้าชม : 271 ครั้ง

กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการจัดประชุม ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ...


โพสโดย : admin | 19 มิ.ย. 2566 | เข้าชม : 279 ครั้ง

กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน...


โพสโดย : admin | 07 มิ.ย. 2566 | เข้าชม : 276 ครั้ง

กรมทางหลวงกำหนดให้มีการจัดประชุมในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566...


โพสโดย : admin | 10 พ.ค. 2566 | เข้าชม : 323 ครั้ง

กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องปริ้นเซส 1 และ 2 โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวั...


โพสโดย : admin | 30 ส.ค. 2564 | เข้าชม : 890 ครั้ง

กรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ...


โพสโดย : admin | 05 มี.ค. 2564 | เข้าชม : 569 ครั้ง

VDO

Master EIA TEAM & ALC Final ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาทำความรู้จักระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกัน

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ปVDO

สรุปผลโครงการ ทล 2445

วีดิทัศน์สรุปผลการศึกษาโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2805 6660-3 ต่อ 12

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ป

ลิงค์เพิ่มเติมสถิติผู้เข้าชม

เริ่มนับ
2 เมษายน 2564
0 ทั้งหมด
0 วันนี้
0 ออนไลน์