การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 1

2. แผ่นพับ ชุดที่ 1

3. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 1

4. PowerPoint ชุดที่ 1


การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 2

2. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 2

3. PowerPoint ชุดที่ 2


การประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 3

2. แผ่นพับ ชุดที่ 3

3. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 3

4. PowerPoint ชุดที่ 3
5. วีดิทัศน์