ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 2445 ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการ ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ และแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องปริ้นเซส 1 และ 2 โรงแรม
เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 145 คน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสอดคล้องตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในด้าน
การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่ม ดังนั้นจึงได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : เวลา 08.30-11.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 คน

กลุ่มที่ 2 : เวลา 13.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 72 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม จำนวน 81 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 100) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ และนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 30 ส.ค. 2564  | เข้าชม : 846  ครั้ง