ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการศึกษาโครงการจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการพัฒนาโครงการ และแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม โดยแบ่ง
การประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม 
ในวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-11.30 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปริ้นเซส 1 และ 2 โรงแรม
เดอ 
ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จึงขอเชิญผู้ที่มีความสนใจโครงการเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 05 มี.ค. 2564  | เข้าชม : 535  ครั้ง